Onze website bubbelbende.be wil op een efficiënte wijze horeca-ondernemers ontzorgen bij het vervullen van de registratieplicht in het kader van de door de veiligheidsraad gemaakte verordeningen in de strijd tegen de covid-19 pandemie. Daarbij komen we zo goed als mogelijk tegemoet aan de regelgeving en richtlijnen omtrent het beschermen van de persoonlijke levenssfeer, weliswaar in acht nemend het feit dat de registratie eveneens een verplichting is, de noodwendigheid en dringendheid een feit waren en de toegang verlenen tot de gegevens een plicht is op vraag van derden door de overheid aangesteld.

We vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk en beschermen die dan ook door de gegevensverwerking via onze site maximaal veilig te doen verlopen (onder meer met encryptie technieken). De informatie op onze website houden we zo actueel en correct mogelijk. Het is echter zo dat de bestrijding van corona ook inhoudt dat maatregelen en toepassing van de privacywetgeving veranderlijk kunnen zijn. Het kan daardoor gebeuren dat -ondanks onze inspanningen daartoe- onze informatie toch niet altijd volledig à jour correct, specifiek of accuraat is. U kan er evenwel op aan dat wij dat dan zo snel als mogelijks bijsturen.

Plenso bv is een professionele webfirma met 20 jaar ervaring en de nodige gecumuleerde know-how om webapplicaties te ontwikkelen. In verhouding tot de complexiteit, impact of te verwachten belasting die een opdracht met zich meebrengt, hanteren we steedsdie praktijken qua techniek, aanpak en inhoud die ons op dat ogenblijk het meest geschikt voorkomen, rekening houden met onze ervaring en kunde, en rekening houdend met de ons gekende en veronderstelde elementen, zowel algemene als meer specifiek afgestemd op specifieke projecten. Weliswaar speelt daarbij ook de beschikbare productietijd een rol. Aangezien bubbelbende op zeer korte termijn gerealiseerd werd en snel live moest gaan, zijn de eerste dagen verfijningen toegevoegd aan het systeem. Dit op basis van testing, commerciële optimalisaties, gebruiksvriendelijkheid en andere voortschrijdende inzichten. Naarmate de vraag/nood zich voordoet kan dit nog voorvallen.
In die context is project bubbelbende.be gerealiseerd en wordt het verder geactualiseerd en onderhouden zolang dit relevant is.

Aangezien een variatie aan technische en menselijke parameters -in te schatten mogelijkheden evenals onverwachte externe zaken- een rol spelen, kunnen we uptime van de functies/applicatie en feilloze werking nooit 100% garanderen. Elke klant of gebruiker van onze systemen is geacht dit in acht te nemen en te aanvaarden, enn dit nooit als een legitieme grond van klacht te hanteren. Weliswaar zal Plenso bij ontdekking of melding van een disfunctie, onduidelijkheid of fout of een foute formulering steevast haar best doen om -in de mate van het naar redelijkheid mogelijke- de situatie te corrigeren, mochten we zelf of door duiding van derden tot de conclusie komen dat corrigerende actie genomen moet worden.

Als u disfuncties, onvolledigheden, fouten merkt bij het lezen of gebruiken van onze tool en website, en ons deze rapporteert, zullen wij het nodige doen om correcties te maken. Technische en inhoudelijke tekortkomingen kunt u melden aan zowel support@plenso.be. Opmerkingen in verband met de gegevensverwerking aan gdpr@plenso.be. Waarna wij doen wat kan om aan te passen waar nodig of aangewezen, en wij u verder op de hoogte houden.

Met juridische ondersteuning van: